Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez PIRO-TRANS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starej Wsi, ul. Grodziska 58, 05-830 Nadarzyn, KRS: 0000637545, NIP: 5342363783, REGON: 141052690 (zwana Administratorem)

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz  podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane:

 1. celem zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży towarów lub usług lub prowadzenia serwisu posprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1c RODO,
 2. celem wykonania innych umowy na Państwa rzecz, w szczególności wykonania umów dostawy przesyłek, których są Państwo odbiorcami, na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1c oraz 1f RODO,
 • celem zawarcia umowy o pracę, której Państwo są stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1c RODO,

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

 

 1. Jakie dane pobiera Administrator podczas zawierania i wykonywania umowy sprzedaży towarów lub usług?

Administrator będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe:

– w odniesieniu do pkt I art. 1, imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres, a także zajmowane stanowisko, konto bankowe, nazwa oraz nip firmy jeśli dotyczy,

– w odniesieniu do pkt I art. 2, adres nadawcy, nazwa nadawcy, imię, nazwisko, telefon  adres odbiorcy, nazwa odbiorcy, imię, nazwisko, telefon

– w odniesieniu do pkt I art. 3, imię, nazwisko,  PESEL, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu, posiadane uprawnienia

 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
  Macie Państwo prawo:

– dostępu do treści swoich danych,

– sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,

– żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

– przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,

– do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli zgoda została udzielona.

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Udostępnienie danych.

Dane udostępnione przez Państwa  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem:

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną,

– współpracownikom świadczącym usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Państwa oraz świadczącym usługi informatyczne,

– organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne

 1. Przechowywanie danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO.

W szczególności, Administrator wskazuje, że wszystkie podane dane będą przetwarzane na podstawie RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

Dane osobowe będą przechowywane:

– w odniesieniu do pkt I i II art. 1 przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

–  w odniesieniu do pkt III art. 1. przez okres do 90 dni od zakończenia rekrutacji, gdy kandydat nie przejdzie jej pomyślnie.

 1. Pytania i zastrzeżenia
  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane na adres: RODO@piro-trans.pl

 

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.